#Bandwidth Bonding và #Load Balancing, sự khác biệt là gì ?

#Bandwidth Bonding và #Load Balancing, sự khác biệt là gì ?

#Bandwidth Bonding và #Load Balancing, sự khác biệt là gì ?

 

 

 

 

Cả hai đều là phương pháp phân phối lưu lượng truy cập đến Network khác hoặc Internet. Bandwidth Bonding kết hợp nhiều liên kết WAN thành một luồng dữ liệu. Luồng này có thể đạt được bằng cách xáo trộn các gói tin đi trên nhiều đường WAN ở điểm đầu và tập hợp lại ở điểm cuối, trong khi Load Balancing chỉ tạo các session khác nhau trên hai hoặc nhiều liên kết WAN hoạt động trực tiếp với Internet.

Để cung cấp cho bạn một ví dụ về một trong những điểm khác biệt: Khi bạn có cuộc gọi VoIP và bạn có môi trường Load Balancing, khi một kết nối đang gặp sự cố, chẳng hạn như độ trễ hoặc mất gói tin, bạn sẽ gặp sự cố về hiệu suất hoặc thậm chí có thể bị ngắt kết nối. Khi bạn có môi trường Bandwidth Bonding, và khi một trong các kết nối đang gặp sự cố, session sẽ được chuyển ngay lập tức sang các kết nối khác. Bằng cách này, cuộc gọi VoIP không bị dứt quãng hoặc thậm chí bị ngắt kết nối.

Công nghệ Bonding của Peplink được gọi là SpeedFusion và được sử dụng từ các văn phòng chi nhánh, các địa điểm công nghiệp ở xa cho đến triển khai trên phương tiện Giao thông và Hàng hải.

Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, công nghệ này có nhiều lớp chức năng.

 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: VPN cho mọi nơi làm việc