Aerea (Sigfox)

Aerea là nhà khai thác Sigfox (một nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới về IoT) ở Hà Lan. Aerea duy trì các trạm gốc Sigfox trên toàn quốc để cung cấp truy cập Internet cho các đối tượng Sigfox IoT.

Các trạm gốc Sigfox kết nối với DSL, cáp quang hoặc bất kỳ loại Internet cố định nào mà các nhà cung cấp dịch vụ Internet quốc gia như KPN hoặc Ziggo có sẵn trong khu vực để cung cấp truy cập Internet cho các đối tượng Sigfox IoT.

Vấn đề là khi KPN hoặc Ziggo gặp sự cố, tất cả các đối tượng Sigfox IoT sẽ bị ngắt kết nối vì các trạm gốc Sigfox không còn truy cập Internet được nữa.

Aerea cần một giải pháp để duy trì kết nối Internet cho các đối tượng Sigfox IoT khi KPN hoặc Ziggo gặp sự cố không thể cung cấp dịch vụ Internet.