Kết nối SD-WAN

Kết nối SD-WAN 

Thay vì cấu hình SD-WAN mở rộng quy mô trên hàng ngàn điểm cuối tốn nhiều giờ, với InControl2, quản trị viên có thể cấu hình PepVPN chỉ mất vài phút. Đơn giản chỉ cần mở cấu hình PepVPN, chọn mô hình và chọn điểm kết nối cần về trung tâm.

Thay vì cấu hình SD-WAN mở rộng quy mô trên hàng ngàn điểm cuối tốn nhiều giờ, với InControl2, quản trị viên có thể cấu hình PepVPN chỉ mất vài phút. Đơn giản chỉ cần mở cấu hình PepVPN, chọn mô hình và chọn điểm kết nối cần về trung tâm.