Ngân Hàng Clinton National

Clinton National đã sử dụng nghiêm ngặt một mạng MPLS T1 giữa 9 địa điểm chi nhánh. Không có dự phòng hoặc khả năng chuyển một lượng lớn dữ liệu đến các địa điểm bên ngoài. Việc truyền dữ liệu lớn giữa các địa điểm phải được thực hiện nghiêm ngặt bằng phương pháp truyền băng dĩa (Tapes) thủ công.

Chi phí ngày càng tăng cho việc kết nối từ một chi nhánh vào hệ thống MPLS của họ đã thúc đẩy Clinton National tìm kiếm các cách khác để thực hiện kết nối này. Họ cũng muốn có một phương thức cho các kết nối chi nhánh trong trường hợp đường MPLS bị hỏng, cũng như sao chép hoặc truyền một lượng lớn dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu.